• Vi ses i Almedalen!

  Oxford Research deltar i Almedalen för att bidra med kunskap för ett bättre samhälle. Vill du boka någon av oss till din panel eller seminarium?

 • ESI-fonderna

  Oxford Research har fått i uppdrag att utvärdera det svenska genomförandet och samordningen av EU:s struktur och investeringsfonder

 • Nyrekryteringar

  Vi välkomnar nya medarbetarna Sofia Avdeitchikova och Tove Jarl!

 • Ökade varsel årets första kvartal

  Under första kvartalet 2016 varslades nästan dubbelt så många personer som under föregående kvartal.

 • Jämställd tillväxt

  Nyanländas behov i Stockholmsregionen

 • Nationalmuseum Norr

  Nationalmuseum etablerar fillial i Östersund.

 • Uminova

  Löpande utvärdering av fyra strukturfondsprojekt

 • Nyrekryteringar

  SA Policy Consulting blir del av Oxford Research

 • Ensamkommande barn

  Nationell kartläggning av barn som försvinner

 • Ökade varsel

  Ökade varsel under årets första kvartal.

 • Rymdindustrin

  Oxford Research följeforskar Rymd för innovation och tillväxt (RIT).

 • Halden

  Utvärdering av det svenska deltagandet i Halden Reactor Project

 • Miljö och tillväxt

  Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt

 • Glasriket

  Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets stöd till Glasrikesuppdraget.

 • Nordjobb

  Oxford Research utvärderar Nordjobb: mervärde av nordiskt utbyte bland unga?

 • ESI-fonderna

  Utvärdering av ESI-fondernas genomförande.

 • Datacenterbranschen

  Löpande utvärdering av utvecklingsprojekt inom datacenterbranschen

 • Många nya jobb

  Omstruktureringar på arbetsmarknaden Q3 och Q4 2015

 • Konkurrensrätt

  Studie av Konkurrensverkets beslutsbefogenheter

 • Grow International

  Följeforskning av Invest in Skånes projekt "Grow International Southern Sweden"

 • Nya marknader

  Studie om utrikesfödda som resurs för företagens internationalisering

 • Att mäta Innovation

  Att mäta innovationsutveckling i svenska regioner.

 • Posted Workers

  Studie om utstationerade arbetstagares rättigheter för Nordiska ministerrådet.

 • Självreglering

  Kartläggning över själv- och samregleringen av audio-visuell media i Sverige.

 • MR och jämställdhet

  Kartläggning av arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter

 • Forskarutvärdering

  Oxford Research utvärderar tre forskartjänster inom strålsäkerhetsområdet

 • Skolfrånvaro

  Oxford Research genomför en förstudie kring skolfrånvaro i Värmdö

 • Yrkeshögskolan

  Kartläggning av samverkan kring yrkeshögskolan

 • Framtidens värdskap

  Oxford Research analyserar Skånes turistinformation i mötet med digitaliseringen

 • Expertstöd

  Programutvärdering av ESI-fonderna i Finland

 • Icke-diskriminering

  Forskningsöversikt över metoder som motverkar diskriminering vid rekrytering

 • Strålsäkerhet

  Oxford Research genomför utvärderingar för Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Barn som försvinner

  Kartläggning av arbete med ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

 • Tillväxtverket

  Oxford Research tecknar fyraårigt ramavtal för analyser och utvärderingar

 • Nyanställning

  Oxford Research växer med tre nya medarbetare hösten 2015!

 • Spetsutbildning

  Utvärdering av spetsutbildningar i grundskolan

 • Riskkapitalfonder

  En kvalitativ utvärdering av de regionala riskkapitalfondernas effekter

 • Genusgranskning

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upphandlar en analys av publikationer

 • Psykisk ohälsa

  Oxford Research kartlägger kunskap om diskriminering på grund av psykisk ohälsa

 • Femårsjubileum

  Oxford Researchs stockholmskontor firar fem år i september 2015!

 • Transportinnovation

  Studie av uppfattningarna om första utlysningen från Horisont 2020

 • Få varsel kvartal 2

  Stor minksning av varsel jämfört med första kvartalet.

 • Innovationssystem

  Uppdatering av aktörskarta över Stockholmregionens innovationssystem

 • Arbetsförmedling

  Vi utreder organisering och förvaltning av arbetsförmedling i Norden

 • Styrkeområden

  Smart specialisering i Örebroregionen

 • Social ekonomi

  Tillsammans med Contextio utvärderas programmet för social ekonomi i Västra Götal

 • Ökning av varsel

  Första kvartalet 2015 stod för en dryg tredubbling av annonserade varsel.

 • Paneuropeisk fond

  Oxford Research undersöker förutsättningar för en paneuropeisk riskkapitalfond.

 • Lokal demokrati

  Oxford Research utvärderar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

 • Vuxenutbildning

  Oxford Research kartlägger samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen

 • Natur och teknik

  Oxford Research utvärderar gymnasiedelen av natur- och tekniksatsningen

 • Uppdrag för EU

  Oxford Research har tecknat fleråriga avtal med två av EU-kommissionens myndighet

 • Eures-reform

  Utvärdering av arbetsförmedlingens arbete för mer mobilitet i EU.

 • Matidentitet

  Oxford Research kartlägger den regionala matidentiteten i Kalmar län.

 • ESF-mobilisering

  Utvärdering av ESF-förstudier i Östra Mellansverige.

 • Born Globals

  Skapar företag som snabbt hittar en internationell marknad fler jobb?

 • Målgruppsanalys

  Oxford Research genomför en målgruppsanalys på uppdrag av NIVA, Nordiska institut

 • Vårdbehov

  Eurofound har lagt fram en studie över finanskrisens inverkan på EU-medborgares tillgång till hälso- och sjukvård. För den svenska studien svarar Oxford Research.

 • Sverigebilden

  Oxford Research har kartlagt hur riksdagsvalet 2014 påverkat Sverigebilden.

 • Nationalarena

  Förstudie om Strömsholms framtida utveckling

 • Exportfrämjande

  Oxford Research har kartlagt statliga exportfrämjande insatser

 • AMU i Norden

  Oxford Research kartlägger arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av NMR.

 • Efterlevnadskostnad

  Vad kostar det för SME att följa EU:s lagstiftning?

 • Genusforskning

  Vi utvärderar Nationella Sekretariatet för Genusforskning

 • Jämställt Försvar?

  Hur påverkar maskulinitetskulturer jämställdheten i försvaret?

 • Migration inom EU

  Studie om EU-migranters effekt på svensk välfärd.

 • Turism i Skåne

  Vi har kartlagt gästhamnar och småskaligt boende i Skåne.

 • Kultur på recept

  Undersökning av kultursamverkan och kulturens påverkan

 • Jämställdhet

  Kartläggning av behov av jämställdhetsintegrering

 • Kulturarvspedagogik

  Utvärdering av pedagogik på muséer i Skåne

 • Omstrukturering

  Innovativa lösningar på kriseffekter i offentlig sektor i EU

 • Handbok

  Modell för kompetensutveckling

 • Världsklass 2015

  Utvärdering för Örnsköldsviks kommun

 • TvärdraG

  Utvärdering av satsning för ett attraktivare Södra Småland

 • Kultur för äldre

  Ökat regeringsanslag med hänvisning till vår utvärdering.

 • Islamofobi

  Kartläggning av forskning om islamofobi.

 • Biogas

  Oxford Research utvärderar utvecklingsmedel för biogas.

 • Utvärdering av NIVA

  Utvärdering av nordiskt arbetsmiljöarbete inom NIVA.

 • Eures

  Utvärdering av Arbetsförmedlingens arbete inom Eures.

 • Omstrukturering

  En ny EU-studie kartlägger drivkrafter bakom omstrukturering inom SMF.

 • Innovationssystem

  Oxford Research utvärderar innovationssystem i norra Sverige.

 • Gröna jobb

  Ett grönare EU ger få nya jobb, visar en ny studie.

 • Medicinteknik

  Oxford Research har kartlagt trender för upphandling av medicinteknik i Sverige.

 • Effektutvärdering

  Utvärdering av de åtta regionala strukturfondsprogrammen för Tillväxtverket

 • Miljöteknik

  Svenska företags deltagande i EU-program

 • Cross-border

  Lärdomar från det europeiska territoriella samarbetet

 • Regeringskansliet

  Oxford Research sluter ramavtal med Regeringskansliet

 • DESY

  Socio-ekonomiska effekter av storskalig forskningsinfrastruktur

 • OECD

  Utvärdering av OECDs arbete i Skåne och Öresundsregionen

 • Internationell

  Oxford Research fortsätter att vara aktiva internationellt

 • WEESP DG Employment

  Sammanställning av arbetsmarknadsåtgärder

 • Samhällskostnader

  Deltagande i europeisk studie över samhällskostnader som följer av arbetslöshet

 • Klusterutveckling

  Nya uppdrag inom klusterområdet i Danmark, Norge och Sverige

 • Kreativa Näringar

  Kartläggning av kulturella och kreativa näringar

 • Forskningsöversikt

  Forskningsöversikt för DO

 • Kartläggning

  Kartläggning av utlandsägda arbetsställen

 • Nytt ramavtal

  Ramavtal med EU-kommissionen för utvärdering av policys relaterade till SMEs

 • Expansion

  Oxford Research öppnar kontor i Finland, stärker Nordisk profil.

 • Resursmodellen

  Vi följeforskar Resursmodellen som syftar till att fler personer ska få jobb.

 • Hållbar tillväxt

  Vi hjälper Tillväxtverket att ta fram insatser för affärsutveckling i SMEs.

 • Innovationskraft

  Hur arbetar man internationellt för att öka innovationskraften i en region?

 • Buller i staden

  Hur integrera hamnverksamhet med bostäder utan att buller försämrar boendemiljön?

 • Age Management

  Vilka strategier används i EU för lärande och utveckling bland äldre i arbetslive

 • Kreativa näringar

  Good-practice - regional strategi för att stödja kreativa näringar: Gävleborg

 • ESS och MAX IV

  Oxford Research fortsätter att arbeta med etableringen av forskningsanläggningarn

 • Kultur för äldre

  Uppdrag från Statens Kulturråd att utvärdera kultur för äldre inom vård och omsor

 • Strukturomvandling?

  Har regionalfonden långsiktiga effekter på regionernas konkurrenskraft?

 • Omstrukturering

  Europeiskt forskningsprojekt om omstruktureringar i företag med mellan tio och 1

 • CSR-utveckling

  Utveckling av företagarnätverk med fokus på CSR och hållbart företagande i Skåne.

 • Jobb för unga

  Utvärdering av projekt för långtidsarbetslösa ungdomar i Nynäshamn och Tyresö

 • Företagsstöd

  Oxford Research gör en resultat- och effektutvärdering av företagsstöd i Värmland

 • ESS-rapport i media

  Det är just nu stor medial uppmärksamhet kring rapporten om ESS och MAX IV.

 • Jämlika Landskrona

  Oxford Research utvärderar ESF-projektet "Jämlika Landskrona".

 • Jobb efter pension

  Oxford Research har presenterat nya resultat på internationell konferens

 • Jämställdhet

  Emilia Johansson från Oxford Research kommer tillsammans med Anna Tengqvist att leda ett seminarium på den nationella jämställdshetskonferensen i Örebro den 21 november.

 • Stöd för hästnäring

  Utvärdering av landsbygds-programmets stöd till hästföretagare

 • Sök praktik hos oss

  Om du som student söker en spännande, lärorik och utmanande praktik, så är Oxford Research ett företag för dig. Vi söker inför vårterminen 2012 praktikanter till vårt kontor i Stockholm.

 • Varuflödesanalys

  Varuflödesanalys i Fyrbodal och Østfold

 • Veberöd

  Analys av möjligheterna för näringslivsutveckling i Veberöd

 • Blekinges hamnar

  Utvecklingsmöjligheter i Blekinges skärgårdshamnar

 • Entreprenörskap

  Hur kan företagande och entreprenörskap användas för att motverka utanförskap från arbetsmarknad och samhällsliv?

 • Postens ombudsnät

  Oxford Research har fått i uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS) att genomföra en utredning rörande förändringarna av Postens ombudsnät.

 • Utvärderar EU-fond

  Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera det gränsöverskridande strukturfondsprogram som omfattar Öresundsregionen och Kattegatt-Skagerrak.

 • Forskningsuppdrag

  Följeforskningsuppdrag om interkulturell och interreligiös dialog i socialt förändringsarbete

 • Ny styrelseledamot

  Ny styrelseledamot i Oxford Research AB

 • Stort medieintresse

  Stort medieintresse för Millenium-effekten

 • Tillväxt runt ESS

  Hur kan näringslivet ta del av de möjligheter och behov i form av varor och tjänster som öppnas upp i samband med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund?

Oxford Research


Knowledge for a better society


Oxford Research är ett nordiskt konsultföretag med kontor i Bryssel, Helsingfors, Kristiansand,
Köpenhamn, Riga och Stockholm, som arbetar mot både den nordiska och den europeiska marknaden.

Vi är specialister inom samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier med
fokus på två breda områden:

• Regional utveckling och näringslivsutveckling

• Välfärd (arbetsmarknad, hälsa, omsorg och utbildning)

 

Följ oss gärna i sociala medier!

facebook.jpg twitter.jpg linkedin.jpg

 

Match-fixing

New Skills for New Jobs

Oxford Research är medlem i temagruppen New Skills for New Jobs, inom nätverket European Network for Social and Economic Research (ENSR).

Match-fixing

Manipulation of sport competitions is one of the greatest threats to professional sport now and in the future. Matchfixing did not get much publicity 5-10 years ago but has increasingly been in the spotlight in the last couple of years. The Council of Europe has identified matchfixing as a serious issue and has developed a Convention on combating manipulation of sport competitions (match-fixing). Based on this, the Council of Europe has initiated "Keep Crime Out of Sports" (KCOOS) to share knowledge of how to combat matchfixing between the participating countries and to support countries in implementing the Convention into national legislation. Furthermore, KCOOS seeks to create a network of national platforms with knowledge of match-fixing and facilitate exchange of good practices.

Oxford Research has, based on our extensive knowledge and prior experience on the subject, been assigned the responsibility of creating a handbook on good practices and educational programs on the Convention. In addition, Oxford Research is supporting the implementation of regional seminars, study visits and expert missions focusing on inspiring EU-countries to fight match-fixing. A fruitful kick-off meeting on the 9th and 10th of February in Brussels officially launched the project. 

Further information on the convention can be found here: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/215

Cluster Course 2016

Varför heter vi Oxford Research?

Undrar du om vår koppling till Oxford? Eller när vi slog upp portarna till kontoret i Stockholm? Eller vem det egentligen var som grundade företaget? Eller vilken historisk person som föddes på våd adress Norrlandsgatan 11? Kika igenom vår historia och få svar.

Cluster Course 2016

Excellence in cluster management has long been recognized as one of the most important parameters in building successful clusters while also proving to be one of the most difficult to achieve. Since 2006, Oxford Research has trained more than 250 cluster managers and policy makers from all over Europe in cluster facilitation and development. In November 2016, Oxford Research will run its International Cluster Course with a focus on practical cluster development, knowledge sharing, and networking:

 

 3rd - 4th of November in Copenhagen - Denmark

 

We invite you to participate in this unique occasion to improve your cluster management skills, gain practical tools for developing innovative and sustainable clusters, and to network and share experiences with cluster colleagues around Europe and Scandinavia. 

 

Download more information about course content and registration here

 

Enjoy highlights from past courses here

 

Oxford Research also arranges tailor-made cluster courses for clients from all around the world and carries out cluster-related analysis and evaluations.

 

For further information about Oxford Research's cluster activities and cluster courses, please contact Head of Department, Jakob Stoumann at  jas@oxfordresearch.dk  or +45 33 69 13 12 

See all international news