Utvärdering av nordisk utbildning inom arbetsmiljöOxford Research har fått i uppdrag av Nordiska Ministerrådet att utvärdera det nordiska arbetsmiljöarbetet inom the Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA).


Oxford Research fortsätter stärka sin roll som den ledande konsultbyrån inom arbetslivsfältet i Norden. För Nordiska Ministerrådets räkning har vi under våren och sommaren utvärderat en av dess myndigheter.


 The Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) har till uppgift att erbjuda nordiska och internationella aktörer inom arbetsmiljöområdet högkvalitativ utbildning och kan på så sätt sprida kunskap om hur arbetsplatser kan göras så hälsosamma som möjligt.

 

Oxford Researchs uppdrag är att utvärdera NIVA's aktiviteter och ge rekommendationer om hur institutet kan behålla sin relevans och höga kvalitet även i framtiden.

 

För mer information kontakta senioranalytiker Mats Kullander på mats.kullander@oxfordresearch.se.

27-06-2013


  • Support Centre

    Ny utvärdering för DG RTD

  • Gunnar

    Ny senioranalytiker

  • Strategiresa

    Årets strategiresa gick till Köpenhamn

  • Skatter och tullar

    Utvärdering av två av EU:s åtgärdsprogram

  • Osäkra bedömningar

    Sverige har inte konsekvent säkerställt rättigheterna för asylsökande HBT-personer

  • Gröna fonden

    Lärande utvärdering av den gröna investeringsfonden

  • Malmö konstmuseum

    Studie presenterad om flytt av museum

  • Värmland

    Intersektionell analys av regionens tillväxtmedel

  • Gränshinderrådet

    Utvärdering av det nordiska gränshinderarbetet 2014-2017

  • Kompetens

    Utökat uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

  • Nyrekrytering

    Vi stärker den europeiska profilen

  • Lärlingsutbildning

    Europeisk studie om lärlingsutbildningar för Cedefop

  • Etablering

    Nordisk studie om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

  • Jämställdhet

    Två uppdrag inför ny strategi för jämställdhetsintegrering

  • Nätverksmöten

    Besök i Dublin och Bryssel för möten i våra europeiska nätverk

  • Integration

    Uppföljning av integrationsarbetet i Östergötland

  • Innovation

    Oxford Research har bidragit till strategi för Region Örebro län

  • Almedalen

    Oxford Research i Almedalen 2017

  • Region Halland

    Jämställdhets- och rättighetsintegrering av regionala tillväxtmedel

  • Ny praktikant

    Monica Pardo gör praktik genom Korta Vägen

  • Malmö konstmuseum

    Oxford Research utreder flytt av Malmö konstmuseum

  • Småland i Kina

    Utvärdering av Smålands Shanghaikontor

  • Strålsäkerhet

    Kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

  • Flyktingar

    Rapport om integration på arbetsmarknaden

  • Smart Industri

    Löpande utvärdering av ESF-projektet "Smart Industri i Östra Mellansverige"

  • Styrkeområden

    Styrkepositionsanalys av Dalarna och Gävleborg

  • Färre jobb Q4

    Under årets fjärde kvartal har stora neddragningar skett med varsel som följd.

  • Kim Møller

    As 2016 comes to a close, Oxford Group CEO Kim Møller sums up the past year

  • Ramavtal

    Oxford Research har tecknat ramavtal med DG ECFIN

  • Normingenjör

    Hjalmar har blivit certifierad normingenjör

  • Östra Mellansverige

    Oxford Research genomför en kartläggning av industrier i Östra Mellansverige

  • Kluster

    Analys av kluster i Norra Mellansverige

  • Tillväxt

    Presentation av studie om utrikesfödda och företags internationalisering

  • Ensamkommande

    Rapport släpps idag om ensamkommande barn som försvinner

  • Cedefop

    Analys av kompetensförsörjningsbehov och matchningsaktiviteter

  • Hjalmar Eriksson

    Lär känna Hjalmar och få en inblick i analytikerns vardag

  • Bok om affärsänglar

    Forskningshandbok med bidrag från senioranalytiker Sofia Avdeitchikova

  • Samhällskontraktet

    Utvärdering av samverkansprojekt i Västerås-Eskilstuna

  • Färre varsel

    Årets tredje kvartal har jobbskapande varit konstant medan antalet varsel minskat

  • Biogas 2020

    Nytt utvärderingsuppdrag för minskad klimatpåverkan

  • Smart 4U

    Lärande utvärdering på uppdrag av Västerås Science Park

  • Statsvetardagen

    Kom och träffa oss på SU den 19 oktober!

  • Tillbaka

    Emilia Johansson och Henrik Twetman är tillbaka på kontoret

  • Kärnsäkerhet

    Utvärdering av Sveriges deltagande i NKS

  • Yrkesutbildning

    Utvärdering av YFI för Stockholms stad

  • Avin Ali Akbar

    Researcher med driv för att göra skillnad

  • BASUN

    Lärande utvärdering av projekt för minskad ungdomsarbetslöshet

  • Strategisk plan

    Långsiktig strategi för Nordiska Afrikainstitutet 2017-2021

  • Mångfald i SMF

    Analys av sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag.

  • Arbetsmiljö

    Förstudie av webplattform om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

  • Färre varsel

    Men neddragningarna i tillverkningsindustrin fortsätter.

  • Summer intern

    We welcome Enes to the office!

  • Jämställd tillväxt

    Nyanländas behov i Stockholmsregionen

  • Nationalmuseum Norr

    Nationalmuseum etablerar fillial i Östersund.

  • Uminova

    Löpande utvärdering av fyra strukturfondsprojekt

  • Nyrekryteringar

    SA Policy Consulting blir del av Oxford Research

  • Ensamkommande barn

    Nationell kartläggning av barn som försvinner

  • Ökade varsel

    Ökade varsel under årets första kvartal.

  • Rymdindustrin

    Oxford Research följeforskar Rymd för innovation och tillväxt (RIT).

  • Halden

    Utvärdering av det svenska deltagandet i Halden Reactor Project

  • Miljö och tillväxt

    Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt

  • Glasriket

    Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets stöd till Glasrikesuppdraget.

  • Nordjobb

    Oxford Research utvärderar Nordjobb: mervärde av nordiskt utbyte bland unga?

  • ESI-fonderna

    Utvärdering av ESI-fondernas genomförande.

  • Datacenterbranschen

    Löpande utvärdering av utvecklingsprojekt inom datacenterbranschen

  • Många nya jobb

    Omstruktureringar på arbetsmarknaden Q3 och Q4 2015

  • Konkurrensrätt

    Studie av Konkurrensverkets beslutsbefogenheter

  • Grow International

    Följeforskning av Invest in Skånes projekt "Grow International Southern Sweden"

  • Nya marknader

    Studie om utrikesfödda som resurs för företagens internationalisering

  • Att mäta Innovation

    Att mäta innovationsutveckling i svenska regioner.

  • Posted Workers

    Studie om utstationerade arbetstagares rättigheter för Nordiska ministerrådet.

  • Självreglering

    Kartläggning över själv- och samregleringen av audio-visuell media i Sverige.

  • MR och jämställdhet

    Kartläggning av arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter

  • Forskarutvärdering

    Oxford Research utvärderar tre forskartjänster inom strålsäkerhetsområdet

  • Skolfrånvaro

    Oxford Research genomför en förstudie kring skolfrånvaro i Värmdö

  • Yrkeshögskolan

    Kartläggning av samverkan kring yrkeshögskolan

  • Framtidens värdskap

    Oxford Research analyserar Skånes turistinformation i mötet med digitaliseringen

  • Expertstöd

    Programutvärdering av ESI-fonderna i Finland

  • Icke-diskriminering

    Forskningsöversikt över metoder som motverkar diskriminering vid rekrytering

  • Strålsäkerhet

    Oxford Research genomför utvärderingar för Strålsäkerhetsmyndigheten

  • Barn som försvinner

    Kartläggning av arbete med ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

  • Tillväxtverket

    Oxford Research tecknar fyraårigt ramavtal för analyser och utvärderingar

  • Nyanställning

    Oxford Research växer med tre nya medarbetare hösten 2015!

  • Spetsutbildning

    Utvärdering av spetsutbildningar i grundskolan

  • Riskkapitalfonder

    En kvalitativ utvärdering av de regionala riskkapitalfondernas effekter

  • Genusgranskning

    Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upphandlar en analys av publikationer

  • Psykisk ohälsa

    Oxford Research kartlägger kunskap om diskriminering på grund av psykisk ohälsa

  • Femårsjubileum

    Oxford Researchs stockholmskontor firar fem år i september 2015!

  • Transportinnovation

    Studie av uppfattningarna om första utlysningen från Horisont 2020

  • Få varsel kvartal 2

    Stor minksning av varsel jämfört med första kvartalet.

  • Innovationssystem

    Uppdatering av aktörskarta över Stockholmregionens innovationssystem

  • Arbetsförmedling

    Vi utreder organisering och förvaltning av arbetsförmedling i Norden

  • Styrkeområden

    Smart specialisering i Örebroregionen

  • Social ekonomi

    Tillsammans med Contextio utvärderas programmet för social ekonomi i Västra Götal

  • Ökning av varsel

    Första kvartalet 2015 stod för en dryg tredubbling av annonserade varsel.

  • Paneuropeisk fond

    Oxford Research undersöker förutsättningar för en paneuropeisk riskkapitalfond.

  • Lokal demokrati

    Oxford Research utvärderar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

  • Vuxenutbildning

    Oxford Research kartlägger samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen

  • Natur och teknik

    Oxford Research utvärderar gymnasiedelen av natur- och tekniksatsningen

  • Uppdrag för EU

    Oxford Research har tecknat fleråriga avtal med två av EU-kommissionens myndighet

  • Eures-reform

    Utvärdering av arbetsförmedlingens arbete för mer mobilitet i EU.

  • Matidentitet

    Oxford Research kartlägger den regionala matidentiteten i Kalmar län.

  • ESF-mobilisering

    Utvärdering av ESF-förstudier i Östra Mellansverige.

  • Born Globals

    Skapar företag som snabbt hittar en internationell marknad fler jobb?

  • Målgruppsanalys

    Oxford Research genomför en målgruppsanalys på uppdrag av NIVA, Nordiska institut

  • Vårdbehov

    Eurofound har lagt fram en studie över finanskrisens inverkan på EU-medborgares tillgång till hälso- och sjukvård. För den svenska studien svarar Oxford Research.

  • Sverigebilden

    Oxford Research har kartlagt hur riksdagsvalet 2014 påverkat Sverigebilden.

  • Nationalarena

    Förstudie om Strömsholms framtida utveckling

  • Exportfrämjande

    Oxford Research har kartlagt statliga exportfrämjande insatser

  • AMU i Norden

    Oxford Research kartlägger arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av NMR.

  • Efterlevnadskostnad

    Vad kostar det för SME att följa EU:s lagstiftning?

  • Genusforskning

    Vi utvärderar Nationella Sekretariatet för Genusforskning

  • Jämställt Försvar?

    Hur påverkar maskulinitetskulturer jämställdheten i försvaret?

  • Migration inom EU

    Studie om EU-migranters effekt på svensk välfärd.

  • Turism i Skåne

    Vi har kartlagt gästhamnar och småskaligt boende i Skåne.

  • Kultur på recept

    Undersökning av kultursamverkan och kulturens påverkan

  • Jämställdhet

    Kartläggning av behov av jämställdhetsintegrering

  • Kulturarvspedagogik

    Utvärdering av pedagogik på muséer i Skåne

  • Omstrukturering

    Innovativa lösningar på kriseffekter i offentlig sektor i EU

  • Handbok

    Modell för kompetensutveckling

  • Världsklass 2015

    Utvärdering för Örnsköldsviks kommun

  • TvärdraG

    Utvärdering av satsning för ett attraktivare Södra Småland

  • Kultur för äldre

    Ökat regeringsanslag med hänvisning till vår utvärdering.

  • Islamofobi

    Kartläggning av forskning om islamofobi.

  • Biogas

    Oxford Research utvärderar utvecklingsmedel för biogas.

  • Utvärdering av NIVA

    Utvärdering av nordiskt arbetsmiljöarbete inom NIVA.

  • Eures

    Utvärdering av Arbetsförmedlingens arbete inom Eures.

  • Omstrukturering

    En ny EU-studie kartlägger drivkrafter bakom omstrukturering inom SMF.

  • Innovationssystem

    Oxford Research utvärderar innovationssystem i norra Sverige.

  • Gröna jobb

    Ett grönare EU ger få nya jobb, visar en ny studie.

  • Medicinteknik

    Oxford Research har kartlagt trender för upphandling av medicinteknik i Sverige.

  • Effektutvärdering

    Utvärdering av de åtta regionala strukturfondsprogrammen för Tillväxtverket

  • Miljöteknik

    Svenska företags deltagande i EU-program

  • Cross-border

    Lärdomar från det europeiska territoriella samarbetet

  • Regeringskansliet

    Oxford Research sluter ramavtal med Regeringskansliet

  • DESY

    Socio-ekonomiska effekter av storskalig forskningsinfrastruktur

  • OECD

    Utvärdering av OECDs arbete i Skåne och Öresundsregionen

  • Internationell

    Oxford Research fortsätter att vara aktiva internationellt

  • WEESP DG Employment

    Sammanställning av arbetsmarknadsåtgärder

  • Samhällskostnader

    Deltagande i europeisk studie över samhällskostnader som följer av arbetslöshet

  • Klusterutveckling

    Nya uppdrag inom klusterområdet i Danmark, Norge och Sverige

  • Kreativa Näringar

    Kartläggning av kulturella och kreativa näringar

  • Forskningsöversikt

    Forskningsöversikt för DO

  • Kartläggning

    Kartläggning av utlandsägda arbetsställen

  • Nytt ramavtal

    Ramavtal med EU-kommissionen för utvärdering av policys relaterade till SMEs

  • Expansion

    Oxford Research öppnar kontor i Finland, stärker Nordisk profil.

  • Resursmodellen

    Vi följeforskar Resursmodellen som syftar till att fler personer ska få jobb.

  • Hållbar tillväxt

    Vi hjälper Tillväxtverket att ta fram insatser för affärsutveckling i SMEs.

  • Innovationskraft

    Hur arbetar man internationellt för att öka innovationskraften i en region?

  • Buller i staden

    Hur integrera hamnverksamhet med bostäder utan att buller försämrar boendemiljön?

  • Age Management

    Vilka strategier används i EU för lärande och utveckling bland äldre i arbetslive

  • Kreativa näringar

    Good-practice - regional strategi för att stödja kreativa näringar: Gävleborg

  • ESS och MAX IV

    Oxford Research fortsätter att arbeta med etableringen av forskningsanläggningarn

  • Kultur för äldre

    Uppdrag från Statens Kulturråd att utvärdera kultur för äldre inom vård och omsor

  • Strukturomvandling?

    Har regionalfonden långsiktiga effekter på regionernas konkurrenskraft?

  • Omstrukturering

    Europeiskt forskningsprojekt om omstruktureringar i företag med mellan tio och 1

  • CSR-utveckling

    Utveckling av företagarnätverk med fokus på CSR och hållbart företagande i Skåne.

  • Jobb för unga

    Utvärdering av projekt för långtidsarbetslösa ungdomar i Nynäshamn och Tyresö

  • Företagsstöd

    Oxford Research gör en resultat- och effektutvärdering av företagsstöd i Värmland

  • ESS-rapport i media

    Det är just nu stor medial uppmärksamhet kring rapporten om ESS och MAX IV.

  • Jämlika Landskrona

    Oxford Research utvärderar ESF-projektet "Jämlika Landskrona".

  • Jobb efter pension

    Oxford Research har presenterat nya resultat på internationell konferens

  • Jämställdhet

    Emilia Johansson från Oxford Research kommer tillsammans med Anna Tengqvist att leda ett seminarium på den nationella jämställdshetskonferensen i Örebro den 21 november.

  • Stöd för hästnäring

    Utvärdering av landsbygds-programmets stöd till hästföretagare

  • Sök praktik hos oss

    Om du som student söker en spännande, lärorik och utmanande praktik, så är Oxford Research ett företag för dig. Vi söker inför vårterminen 2012 praktikanter till vårt kontor i Stockholm.

  • Varuflödesanalys

    Varuflödesanalys i Fyrbodal och Østfold

  • Veberöd

    Analys av möjligheterna för näringslivsutveckling i Veberöd

  • Blekinges hamnar

    Utvecklingsmöjligheter i Blekinges skärgårdshamnar

  • Entreprenörskap

    Hur kan företagande och entreprenörskap användas för att motverka utanförskap från arbetsmarknad och samhällsliv?

  • Postens ombudsnät

    Oxford Research har fått i uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS) att genomföra en utredning rörande förändringarna av Postens ombudsnät.

  • Utvärderar EU-fond

    Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera det gränsöverskridande strukturfondsprogram som omfattar Öresundsregionen och Kattegatt-Skagerrak.

  • Forskningsuppdrag

    Följeforskningsuppdrag om interkulturell och interreligiös dialog i socialt förändringsarbete

  • Ny styrelseledamot

    Ny styrelseledamot i Oxford Research AB

  • Stort medieintresse

    Stort medieintresse för Millenium-effekten

  • Tillväxt runt ESS

    Hur kan näringslivet ta del av de möjligheter och behov i form av varor och tjänster som öppnas upp i samband med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund?