Att mäta innovationsutveckling i svenska regioner
Innovation är ett positivt laddat begrepp. Det är också nära
sammanlänkat med begrepp som attraktivitet och attraktiva regioner. En utmaning
ar att på ett relevant och någorlunda heltäckande sätt fånga alla aspekter
kring att mäta innovationer i landets regioner. Är det bara mängden patent och
liknande immateriella rättigheter vi talar om? Oxford Research VD Ylva Grauers
Berggren presenterar tillsammans med professorerna Joakim Wincent,
Håkan Ylinenpää och Sergey Anokhin alternativa sätt att se på regional
innovativitet och attraktivitet i rapporten Det Innovativa Sverige 2.

 

18-11-2015


 • Support Centre

  Ny utvärdering för DG RTD

 • Gunnar

  Ny senioranalytiker

 • Strategiresa

  Årets strategiresa gick till Köpenhamn

 • Skatter och tullar

  Utvärdering av två av EU:s åtgärdsprogram

 • Osäkra bedömningar

  Sverige har inte konsekvent säkerställt rättigheterna för asylsökande HBT-personer

 • Gröna fonden

  Lärande utvärdering av den gröna investeringsfonden

 • Malmö konstmuseum

  Studie presenterad om flytt av museum

 • Värmland

  Intersektionell analys av regionens tillväxtmedel

 • Gränshinderrådet

  Utvärdering av det nordiska gränshinderarbetet 2014-2017

 • Kompetens

  Utökat uppdrag för Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Nyrekrytering

  Vi stärker den europeiska profilen

 • Lärlingsutbildning

  Europeisk studie om lärlingsutbildningar för Cedefop

 • Etablering

  Nordisk studie om nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden

 • Jämställdhet

  Två uppdrag inför ny strategi för jämställdhetsintegrering

 • Nätverksmöten

  Besök i Dublin och Bryssel för möten i våra europeiska nätverk

 • Integration

  Uppföljning av integrationsarbetet i Östergötland

 • Innovation

  Oxford Research har bidragit till strategi för Region Örebro län

 • Almedalen

  Oxford Research i Almedalen 2017

 • Region Halland

  Jämställdhets- och rättighetsintegrering av regionala tillväxtmedel

 • Ny praktikant

  Monica Pardo gör praktik genom Korta Vägen

 • Malmö konstmuseum

  Oxford Research utreder flytt av Malmö konstmuseum

 • Småland i Kina

  Utvärdering av Smålands Shanghaikontor

 • Strålsäkerhet

  Kompetensförsörjning inom strålsäkerhetsområdet

 • Flyktingar

  Rapport om integration på arbetsmarknaden

 • Smart Industri

  Löpande utvärdering av ESF-projektet "Smart Industri i Östra Mellansverige"

 • Styrkeområden

  Styrkepositionsanalys av Dalarna och Gävleborg

 • Färre jobb Q4

  Under årets fjärde kvartal har stora neddragningar skett med varsel som följd.

 • Kim Møller

  As 2016 comes to a close, Oxford Group CEO Kim Møller sums up the past year

 • Ramavtal

  Oxford Research har tecknat ramavtal med DG ECFIN

 • Normingenjör

  Hjalmar har blivit certifierad normingenjör

 • Östra Mellansverige

  Oxford Research genomför en kartläggning av industrier i Östra Mellansverige

 • Kluster

  Analys av kluster i Norra Mellansverige

 • Tillväxt

  Presentation av studie om utrikesfödda och företags internationalisering

 • Ensamkommande

  Rapport släpps idag om ensamkommande barn som försvinner

 • Cedefop

  Analys av kompetensförsörjningsbehov och matchningsaktiviteter

 • Hjalmar Eriksson

  Lär känna Hjalmar och få en inblick i analytikerns vardag

 • Bok om affärsänglar

  Forskningshandbok med bidrag från senioranalytiker Sofia Avdeitchikova

 • Samhällskontraktet

  Utvärdering av samverkansprojekt i Västerås-Eskilstuna

 • Färre varsel

  Årets tredje kvartal har jobbskapande varit konstant medan antalet varsel minskat

 • Biogas 2020

  Nytt utvärderingsuppdrag för minskad klimatpåverkan

 • Smart 4U

  Lärande utvärdering på uppdrag av Västerås Science Park

 • Statsvetardagen

  Kom och träffa oss på SU den 19 oktober!

 • Tillbaka

  Emilia Johansson och Henrik Twetman är tillbaka på kontoret

 • Kärnsäkerhet

  Utvärdering av Sveriges deltagande i NKS

 • Yrkesutbildning

  Utvärdering av YFI för Stockholms stad

 • Avin Ali Akbar

  Researcher med driv för att göra skillnad

 • BASUN

  Lärande utvärdering av projekt för minskad ungdomsarbetslöshet

 • Strategisk plan

  Långsiktig strategi för Nordiska Afrikainstitutet 2017-2021

 • Mångfald i SMF

  Analys av sambandet mellan mångfald och tillväxt i små och medelstora företag.

 • Arbetsmiljö

  Förstudie av webplattform om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

 • Färre varsel

  Men neddragningarna i tillverkningsindustrin fortsätter.

 • Summer intern

  We welcome Enes to the office!

 • Jämställd tillväxt

  Nyanländas behov i Stockholmsregionen

 • Nationalmuseum Norr

  Nationalmuseum etablerar fillial i Östersund.

 • Uminova

  Löpande utvärdering av fyra strukturfondsprojekt

 • Nyrekryteringar

  SA Policy Consulting blir del av Oxford Research

 • Ensamkommande barn

  Nationell kartläggning av barn som försvinner

 • Ökade varsel

  Ökade varsel under årets första kvartal.

 • Rymdindustrin

  Oxford Research följeforskar Rymd för innovation och tillväxt (RIT).

 • Halden

  Utvärdering av det svenska deltagandet i Halden Reactor Project

 • Miljö och tillväxt

  Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt

 • Glasriket

  Oxford Research utvärderar Tillväxtverkets stöd till Glasrikesuppdraget.

 • Nordjobb

  Oxford Research utvärderar Nordjobb: mervärde av nordiskt utbyte bland unga?

 • ESI-fonderna

  Utvärdering av ESI-fondernas genomförande.

 • Datacenterbranschen

  Löpande utvärdering av utvecklingsprojekt inom datacenterbranschen

 • Många nya jobb

  Omstruktureringar på arbetsmarknaden Q3 och Q4 2015

 • Konkurrensrätt

  Studie av Konkurrensverkets beslutsbefogenheter

 • Grow International

  Följeforskning av Invest in Skånes projekt "Grow International Southern Sweden"

 • Nya marknader

  Studie om utrikesfödda som resurs för företagens internationalisering

 • Att mäta Innovation

  Att mäta innovationsutveckling i svenska regioner.

 • Posted Workers

  Studie om utstationerade arbetstagares rättigheter för Nordiska ministerrådet.

 • Självreglering

  Kartläggning över själv- och samregleringen av audio-visuell media i Sverige.

 • MR och jämställdhet

  Kartläggning av arbete med jämställdhet och mänskliga rättigheter

 • Forskarutvärdering

  Oxford Research utvärderar tre forskartjänster inom strålsäkerhetsområdet

 • Skolfrånvaro

  Oxford Research genomför en förstudie kring skolfrånvaro i Värmdö

 • Yrkeshögskolan

  Kartläggning av samverkan kring yrkeshögskolan

 • Framtidens värdskap

  Oxford Research analyserar Skånes turistinformation i mötet med digitaliseringen

 • Expertstöd

  Programutvärdering av ESI-fonderna i Finland

 • Icke-diskriminering

  Forskningsöversikt över metoder som motverkar diskriminering vid rekrytering

 • Strålsäkerhet

  Oxford Research genomför utvärderingar för Strålsäkerhetsmyndigheten

 • Barn som försvinner

  Kartläggning av arbete med ensamkommande barn som försvinner i Stockholmsregionen

 • Tillväxtverket

  Oxford Research tecknar fyraårigt ramavtal för analyser och utvärderingar

 • Nyanställning

  Oxford Research växer med tre nya medarbetare hösten 2015!

 • Spetsutbildning

  Utvärdering av spetsutbildningar i grundskolan

 • Riskkapitalfonder

  En kvalitativ utvärdering av de regionala riskkapitalfondernas effekter

 • Genusgranskning

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upphandlar en analys av publikationer

 • Psykisk ohälsa

  Oxford Research kartlägger kunskap om diskriminering på grund av psykisk ohälsa

 • Femårsjubileum

  Oxford Researchs stockholmskontor firar fem år i september 2015!

 • Transportinnovation

  Studie av uppfattningarna om första utlysningen från Horisont 2020

 • Få varsel kvartal 2

  Stor minksning av varsel jämfört med första kvartalet.

 • Innovationssystem

  Uppdatering av aktörskarta över Stockholmregionens innovationssystem

 • Arbetsförmedling

  Vi utreder organisering och förvaltning av arbetsförmedling i Norden

 • Styrkeområden

  Smart specialisering i Örebroregionen

 • Social ekonomi

  Tillsammans med Contextio utvärderas programmet för social ekonomi i Västra Götal

 • Ökning av varsel

  Första kvartalet 2015 stod för en dryg tredubbling av annonserade varsel.

 • Paneuropeisk fond

  Oxford Research undersöker förutsättningar för en paneuropeisk riskkapitalfond.

 • Lokal demokrati

  Oxford Research utvärderar Internationellt Centrum för Lokal Demokrati

 • Vuxenutbildning

  Oxford Research kartlägger samverkan mellan olika aktörer inom vuxenutbildningen

 • Natur och teknik

  Oxford Research utvärderar gymnasiedelen av natur- och tekniksatsningen

 • Uppdrag för EU

  Oxford Research har tecknat fleråriga avtal med två av EU-kommissionens myndighet

 • Eures-reform

  Utvärdering av arbetsförmedlingens arbete för mer mobilitet i EU.

 • Matidentitet

  Oxford Research kartlägger den regionala matidentiteten i Kalmar län.

 • ESF-mobilisering

  Utvärdering av ESF-förstudier i Östra Mellansverige.

 • Born Globals

  Skapar företag som snabbt hittar en internationell marknad fler jobb?

 • Målgruppsanalys

  Oxford Research genomför en målgruppsanalys på uppdrag av NIVA, Nordiska institut

 • Vårdbehov

  Eurofound har lagt fram en studie över finanskrisens inverkan på EU-medborgares tillgång till hälso- och sjukvård. För den svenska studien svarar Oxford Research.

 • Sverigebilden

  Oxford Research har kartlagt hur riksdagsvalet 2014 påverkat Sverigebilden.

 • Nationalarena

  Förstudie om Strömsholms framtida utveckling

 • Exportfrämjande

  Oxford Research har kartlagt statliga exportfrämjande insatser

 • AMU i Norden

  Oxford Research kartlägger arbetsmarknadsutbildningar på uppdrag av NMR.

 • Efterlevnadskostnad

  Vad kostar det för SME att följa EU:s lagstiftning?

 • Genusforskning

  Vi utvärderar Nationella Sekretariatet för Genusforskning

 • Jämställt Försvar?

  Hur påverkar maskulinitetskulturer jämställdheten i försvaret?

 • Migration inom EU

  Studie om EU-migranters effekt på svensk välfärd.

 • Turism i Skåne

  Vi har kartlagt gästhamnar och småskaligt boende i Skåne.

 • Kultur på recept

  Undersökning av kultursamverkan och kulturens påverkan

 • Jämställdhet

  Kartläggning av behov av jämställdhetsintegrering

 • Kulturarvspedagogik

  Utvärdering av pedagogik på muséer i Skåne

 • Omstrukturering

  Innovativa lösningar på kriseffekter i offentlig sektor i EU

 • Handbok

  Modell för kompetensutveckling

 • Världsklass 2015

  Utvärdering för Örnsköldsviks kommun

 • TvärdraG

  Utvärdering av satsning för ett attraktivare Södra Småland

 • Kultur för äldre

  Ökat regeringsanslag med hänvisning till vår utvärdering.

 • Islamofobi

  Kartläggning av forskning om islamofobi.

 • Biogas

  Oxford Research utvärderar utvecklingsmedel för biogas.

 • Utvärdering av NIVA

  Utvärdering av nordiskt arbetsmiljöarbete inom NIVA.

 • Eures

  Utvärdering av Arbetsförmedlingens arbete inom Eures.

 • Omstrukturering

  En ny EU-studie kartlägger drivkrafter bakom omstrukturering inom SMF.

 • Innovationssystem

  Oxford Research utvärderar innovationssystem i norra Sverige.

 • Gröna jobb

  Ett grönare EU ger få nya jobb, visar en ny studie.

 • Medicinteknik

  Oxford Research har kartlagt trender för upphandling av medicinteknik i Sverige.

 • Effektutvärdering

  Utvärdering av de åtta regionala strukturfondsprogrammen för Tillväxtverket

 • Miljöteknik

  Svenska företags deltagande i EU-program

 • Cross-border

  Lärdomar från det europeiska territoriella samarbetet

 • Regeringskansliet

  Oxford Research sluter ramavtal med Regeringskansliet

 • DESY

  Socio-ekonomiska effekter av storskalig forskningsinfrastruktur

 • OECD

  Utvärdering av OECDs arbete i Skåne och Öresundsregionen

 • Internationell

  Oxford Research fortsätter att vara aktiva internationellt

 • WEESP DG Employment

  Sammanställning av arbetsmarknadsåtgärder

 • Samhällskostnader

  Deltagande i europeisk studie över samhällskostnader som följer av arbetslöshet

 • Klusterutveckling

  Nya uppdrag inom klusterområdet i Danmark, Norge och Sverige

 • Kreativa Näringar

  Kartläggning av kulturella och kreativa näringar

 • Forskningsöversikt

  Forskningsöversikt för DO

 • Kartläggning

  Kartläggning av utlandsägda arbetsställen

 • Nytt ramavtal

  Ramavtal med EU-kommissionen för utvärdering av policys relaterade till SMEs

 • Expansion

  Oxford Research öppnar kontor i Finland, stärker Nordisk profil.

 • Resursmodellen

  Vi följeforskar Resursmodellen som syftar till att fler personer ska få jobb.

 • Hållbar tillväxt

  Vi hjälper Tillväxtverket att ta fram insatser för affärsutveckling i SMEs.

 • Innovationskraft

  Hur arbetar man internationellt för att öka innovationskraften i en region?

 • Buller i staden

  Hur integrera hamnverksamhet med bostäder utan att buller försämrar boendemiljön?

 • Age Management

  Vilka strategier används i EU för lärande och utveckling bland äldre i arbetslive

 • Kreativa näringar

  Good-practice - regional strategi för att stödja kreativa näringar: Gävleborg

 • ESS och MAX IV

  Oxford Research fortsätter att arbeta med etableringen av forskningsanläggningarn

 • Kultur för äldre

  Uppdrag från Statens Kulturråd att utvärdera kultur för äldre inom vård och omsor

 • Strukturomvandling?

  Har regionalfonden långsiktiga effekter på regionernas konkurrenskraft?

 • Omstrukturering

  Europeiskt forskningsprojekt om omstruktureringar i företag med mellan tio och 1

 • CSR-utveckling

  Utveckling av företagarnätverk med fokus på CSR och hållbart företagande i Skåne.

 • Jobb för unga

  Utvärdering av projekt för långtidsarbetslösa ungdomar i Nynäshamn och Tyresö

 • Företagsstöd

  Oxford Research gör en resultat- och effektutvärdering av företagsstöd i Värmland

 • ESS-rapport i media

  Det är just nu stor medial uppmärksamhet kring rapporten om ESS och MAX IV.

 • Jämlika Landskrona

  Oxford Research utvärderar ESF-projektet "Jämlika Landskrona".

 • Jobb efter pension

  Oxford Research har presenterat nya resultat på internationell konferens

 • Jämställdhet

  Emilia Johansson från Oxford Research kommer tillsammans med Anna Tengqvist att leda ett seminarium på den nationella jämställdshetskonferensen i Örebro den 21 november.

 • Stöd för hästnäring

  Utvärdering av landsbygds-programmets stöd till hästföretagare

 • Sök praktik hos oss

  Om du som student söker en spännande, lärorik och utmanande praktik, så är Oxford Research ett företag för dig. Vi söker inför vårterminen 2012 praktikanter till vårt kontor i Stockholm.

 • Varuflödesanalys

  Varuflödesanalys i Fyrbodal och Østfold

 • Veberöd

  Analys av möjligheterna för näringslivsutveckling i Veberöd

 • Blekinges hamnar

  Utvecklingsmöjligheter i Blekinges skärgårdshamnar

 • Entreprenörskap

  Hur kan företagande och entreprenörskap användas för att motverka utanförskap från arbetsmarknad och samhällsliv?

 • Postens ombudsnät

  Oxford Research har fått i uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS) att genomföra en utredning rörande förändringarna av Postens ombudsnät.

 • Utvärderar EU-fond

  Oxford Research har fått i uppdrag av Tillväxtverket att utvärdera det gränsöverskridande strukturfondsprogram som omfattar Öresundsregionen och Kattegatt-Skagerrak.

 • Forskningsuppdrag

  Följeforskningsuppdrag om interkulturell och interreligiös dialog i socialt förändringsarbete

 • Ny styrelseledamot

  Ny styrelseledamot i Oxford Research AB

 • Stort medieintresse

  Stort medieintresse för Millenium-effekten

 • Tillväxt runt ESS

  Hur kan näringslivet ta del av de möjligheter och behov i form av varor och tjänster som öppnas upp i samband med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund?